Regulamin

§ 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze Stadionu Miejskiego Klubu Sportowego „ŚWIT” – Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 66.

2. Osoby przebywająca na terenie stadionu podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wejście na teren stadionu oznacza automatyczne ich bezwzględną akceptację.

§ 2 PRZEZNACZENIE

1. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane imprezy sportowe i kulturalne za zgodą gospodarza stadionu.

2. Wszystkie mecze są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami PZPN-u.

3. Klub nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze, a Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności. 4. W przypadku kiedy mecz jest opóźniony lub odroczony, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania Zarządu Klubu.

5. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

6. Stadion nie jest powszechnie dostępny.

7. Przebywanie na stadionie w dni bez imprezy określa Dyrektor Klubu.

§ 3 KONTROLA WEJŚCIA

1. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączne prawo o wpuszczaniu osób na teren stadionu. Pod żadnym warunkiem nie będą wpuszczane na teren osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion (tzw. Zakaz stadionowy)

2. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny bilet, kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiektach stadionu.

3. Każdy jest obowiązany przy wejściu na stadion bez wezwania okazać służbie porządkowej swój bilet, kartę wstępu lub dowód uprawniający do wstępu.

4. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych celem stwierdzenia, czy nie stwarzają one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

5. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do niewpuszczania na teren lub wydalenia z terenu osoby, która nie zezwoli na przeszukanie przez klubowe służby porządkowe, wynajętą Agencję Ochrony lub policjanta. 6. Osoby, które nie posiadają biletu lub karty wstępu, nietrzeźwe i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.

§ 4 ZACHOWANIE NA STADIONIE

1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.

2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu.

3. Za względu bezpieczeństwa i w celu zwalczania niebezpieczeństw, widzowie są zobowiązani na żądanie policji albo służby porządkowej – zajmować miejsca przez nie wskazane.

4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 5 ZAKAZY

1. Zabrania się wnoszenia na stadion:

a) napojów alkoholowych

b) broni wszelkiego rodzaju

c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski

d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących

e) butelek ze szkła

f) przedmiotów o dużej objętości jak skrzynie, stoliki, krzesła, drabiny, walizki itp.

g) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych

h) drzewców do flagi i transparentów

i) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym

j) „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez policję i służby porządkowe

k) zwierząt

2. Ponadto zakazuje się:

a) Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe , drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy

b) Wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np.. boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe)

c) Rzucanie wszelkimi przedmiotamiv

d) Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osóbv

e) Rozniecenia ognia, zapalenia fajerwerków lub kul świecących

f) Sprzedawanie towarów, biletów, kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora Klubu

g) Pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania

h) Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie zbędnych przedmiotów

i) Zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji przez organa policji i służby porządkowej

j) Wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych i prowokujących

3. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, przy wnoszeniu ich na stadion, mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub policję bez prawa zwrotu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej

2. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu stadionu i jego obiektów przez służby porządkowe lub policję każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na stadionie i jego obiektów jest lub mogłaby z różnych powodów być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.

3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany zakaz wstępu na stadion (zakaz stadionowy)

4. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać użytkownikowi stadionu

Zarząd MKS „Świt”